read the world, read my soul


FreeBSD rbenv install ruby 2.0

因為,所以。

FreeBSD 10.0-CURRENT 已經是用 clang 而非 gcc,所以在 rbenv 找不到 gcc 的情況下,只要這樣:

CC=/usr/bin/clang rbenv-install 2.0.0-p247

解決。

參考來源(對方是在 Mac 環境下遇到):http://accretiondisc.com/blog/2012/08/20/more-rbenv-notes/

所以這樣廢文又一篇了 :)

2013-07-24 07:16:13